Months of the year in N'ko

The months of the year in Manding in N’ko writings are not French loanwords, but are instead (starting from January and running to December)

ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ (binnawulen)
ߞߏ߲ߞߏߜߍ (konkogbɛ)
ߕߙߊߓߊ (taraba)
ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ (konkodibi)
ߘߓߊ߬ߕߊ (dabata)
ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ (wasiwara)
ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ (karifɔ)
ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ (dababila)
ߕߎߟߊߝߌ߲ (tulafin)
ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ (konbitii)
ߣߍߣߍߓߊ (nɛnɛba)
ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ (kolinkolin)


Here they are again with their English translation equivalents:

 • January = ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ (binnawulen)
 • February = ߞߏ߲ߞߏߜߍ (konkogbɛ)
 • March = ߕߙߊߓߊ (taraba)
 • April = ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ (konkodibi)
 • May = ߘߓߊ߬ߕߊ (dabata)
 • June = ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ (wasiwara)
 • July = ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ (karifɔ)
 • August = ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ (dababila)
 • September = ߕߎߟߊߝߌ߲ (tulafin)
 • October = ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ (konbitii)
 • November = ߣߍߣߍߓߊ (nɛnɛba)
 • December = ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ (kolinkolin)

Traditionally in N’ko, April (ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ) might be considered the first month of the year as you can see from this tweet’s image, but I am not sure.

1 Like