ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߋ߹ “ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫” ߞߘߐ ߞߏ߫ ߘߌ߬؟

“ߓߌ߬ ߞߎߣߎߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߏ߲߫ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫، ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬،” http://kanjamadi.org/baju/04/15/202

Got this response from Lancine Fofana on Twitter:

ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߞߙߍߞߙߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߍ߲ ߒߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߤߊ߲ߓߎߙߜ߭ ߟߊ߫߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ #ߞߐߟߑߡߊ߲߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߌ߫ #ߞߐߟߑߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍߡߊ߬. «Including»